BAĞIŞ YAP Lösev - Lösante


VERİ POLİTİKASI
Veri Politikası
LÖSEV-LÖSANTE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Özel LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi tarafından, kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, yalnızca aşağıda açıklanan çerçevede hukuka ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.
I.             Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ile kullanma amaçları ve hukuki sebepleri;
 
Kişisel verileriniz LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Özel LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi tarafından verilen sağlık hizmetleri kapsamında;
 
a)            Kamu sağlığının korunması,
b)           Koruyucu hekimlik,
c)            tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
d)           Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 
amaçlarıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi ve benzeri kanallar aracılığıyla temin edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel ve genel nitelikli kişisel verileriniz LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Özel LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi tarafından aşağıda sayılanlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın da işlenebilmektedir:

 
  • Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız, sürücü ehliyeti numaranız, mesleki kimliğinizde yazılan oda veya sicil numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, protokol numaranız ve sizi tanımlayan her türlü kimlik verileriniz,
  • Ev ve iş adresiniz, GSM ve sabit telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
  • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, sağlık sigortası bilgileriniz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz,
  • Çağrı Merkezi elemanları ile hasta danışma elemanları tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,
  • LÖSEV KENT ve Lösemili Çocuklar Köyü sınırları içindeki tüm binaları, bahçeyi ve otoparkı ziyaret etmeniz halinde kamera kayıtları görüntüleriniz,
  • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz,
  • Muayene verileriniz, laboratuvar sonuçlarınız, her türlü test sonuçlarınız, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz ve tüm bu sayılanlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz,
  • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
  • LÖSANTE web sitesine ve e-posta adresine gönderdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kimlik bilgileriniz.
  • LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Özel LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’ne iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Özel LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi çalışanı olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.
Ayrıca LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Özel LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.
 
Özel ve genel nitelikli tüm kişisel kişisel verileriniz;
 
•             Hastanemizden muayene randevusu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,
•             Sağlık hizmetlerini geliştirme ve finansmanı amacıyla analiz yapma,
•             Hastanemizin kurumsal işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
•             Tüm çalışanlarımızın eğitimi,
•             Mevzuata aykırı ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
•             Risk yönetimi ve kalite geliştirme çalışmalarının planlanması ve yerine getirilmesi,
•             Her türlü araştırma yapılması,
•             Mevzuatın gereğinin yapılması,
•             Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
•             Kimliğinizi teyit etme,
•             İlaç temini,
•             Hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme,
•             İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,
•             Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma,
•             Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü talep, soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
•             Hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerini alma,
•             Hastanemizce sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama,
•             Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
•             İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
•             Anlaşmalı olduğumuz özel ve resmi kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması,
•             Hastanemizin daha iyi hizmet vermesi için hasta memnuniyetinin ölçülmesi,
ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.
Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Özel LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi ‘ne ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
 
II.            Yukarıda açıkladığımız amaçlar doğrultusunda, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar
 
Kişisel verileriniz, ilgili tüm mevzuat kapsamında ve gereği halinde yukarıda yer verilen amaçlarla (bunlarla sınırlı olmamak üzere);
•             LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı
•             LÖSEV Sağlık, Tanıtım ve Reklamcılık Turizm Hizmetleri, Tarım Hayvancılık Tic. A.Ş.
•             Özel sigorta şirketleri,
•             Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri,
•             Sosyal Güvenlik Kurumu,
•             Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri,
•             Nüfus Genel Müdürlüğü,
•             Türkiye Eczacılar Birliği,
•             Türk Tabipler Birliği,
•             Türkiye Cumhuriyeti savcıları ve mahkemeleri,
•             Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde bulunduğumuz sağlık kuruluşları, laboratuvar, tıp merkezi ve sair üçüncü kişiler,
•             Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,
•             Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
•             Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler
dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek ve yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.
 
III. Kişisel Veri Toplama Yöntemimiz ve Yasal Sebebi
 
Kişisel verileriniz, LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın her türlü organı, Özel LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesinin tüm birimleri ve çağrı merkezlerimiz ile web sitemiz gibi kanallarla, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirttiğimiz amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Özel LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.
 
IV. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız
 
İşlenen kişisel verileriniz ile ilgili mevzuat uyarınca;
 
•             Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•             Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•             Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•             Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•             Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
•             6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•             Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•             İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•             Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 
V. Veri Güvenliği
 
LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Özel LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine uyarak korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.