1
LÖSEV PROJE GÖRSEL ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ
Veri Sorumlusu:
LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (‘‘Lösev’’)
Kızılcaşar Mahallesi 23 Nisan Caddesi 2705 Sokak No:20 İncek Gölbaşı/Ankara
İşlediğimiz Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri ve Toplama
Yöntemleri Nelerdir?
Lösev tarafından yürütülen proje faaliyetlerinde kullanılmak üzere oluşturulan görsel çalışmalar
kapsamında, velisi/vasisi/temsilcisi olduğunuz çocuğa ait görsel ve işitsel kayıtlar (fotoğraf ve video
kaydı) kategorisine dahil olan kişisel veriler görsel ve işitsel kayıt cihazları ile tarafınızca beyan edilen
basılı/dijital belgeler vasıtasıyla toplanarak iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil
toplum aktivitelerinin yürütülmesi ve organizasyon ve etkinlik yönetimi amaçlarıyla sınırlı olarak, KVKK’nın
5. maddesinin 1. fıkrasında düzenleme altına alınan ‘‘Açık Rıza’’ hukuki sebebi uyarınca işlenecek ve
toplanan fotoğraflar/videolar ile Lösev tarafından çeşitli görsel içerikler oluşturulabilecektir.
Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?
Velisi/vasisi/temsilcisi olduğunuz çocuğa ait kişisel veriler gerekmesi halinde hukuki
yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği Yetkili Kamu
Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilecektir.
Lösev tarafından, velisi/vasisi/temsilcisi olduğunuz çocuğa ait fotoğraflar/videolar ile işbu verilerin
kullanılması suretiyle üretilen içerikler Lösev’e ait Fiziki Alanlarda ve Dijital Platformlar’da aleni
olarak yayınlanabilecektir.
‘‘Lösev Proje Görsel Çalışmaları Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Açık Rıza Metni’’
kapsamında verdiğiniz açık rızanızı Lösev’e başvurarak aşağıda sayılan yöntemlerle her zaman geri alma
imkanına sahipsiniz.
İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
2
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep
ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın
giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz ‘‘İlgili Kişi Başvuru Formu’’ aracılığıyla;
kvkk@losev.org.tr adresine elektronik posta göndererek,
Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak,
Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Kızılcaşar Mahallesi 23 Nisan Caddesi 2705 Sokak No:20 İncek
Gölbaşı/Ankara adresine göndererek,
Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@losev.org.tr adresine e-posta
göndererek
Lösev’e iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim,
soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde
uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya yeri adresi,
varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair
bilgilerin bulunması zorunludur.
İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin
açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin
bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise
başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname)
gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı
3
belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün
içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda
belirttiğiniz adrese, elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere tarafınızca seçilen usullerinden biri
ile gönderilir.
4
LÖSEV PROJE GÖRSEL ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN
AÇIK RIZA MET
Veri sorumlusu sıfatıyla LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve itim Vakfı (‘‘LÖSEV’’) tarafından, proje
faaliyetlerinde kullanılmak üzere oluşturulan görsel çalışmalar kapsamında velisi/vasisi/temsilcisi olduğum
çocuğa dair görsel ve işitsel kayıtlar (fotoğraf ve video kaydı) kategorisine dahil olan kişisel verilerin
iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi ve
organizasyon ve etkinlik yönetimi amaçlarıyla sınırlı olarak Lösev tarafından işlenmesine ve Lösev’e ait
fiziki alanlarda ve dijital platformlarda yayınlanmasına ilişkin ‘‘Lösev Proje Görsel Çalışmala
Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’’ vasıtasıyla bilgilendirildim.
Söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendiğimi; zamı her zaman ilgili
aydınlatma metninde belirtilen usuller aracılığıyla Lösev’e başvurarak geri çekebileceğim ve rızama ilişkin
hususlarda değişiklik yapabileceğim konusunda bilgilendirildiğimi, bilgilendirmeye konu hususları
anladığımı kabul ederim.
İşbu muvafakatname çerçevesinde, Lösev tarafından yapılan bilgilendirmeye dayanarak,
velisi/vasisi/temsilcisi olduğum çocuğa ait kişisel verilerin Lösev tarafından yürütülen görsel çalışmalar
kapsamında yukarıda sayılan amaçlarla sınır olarak işlenmesine ve fotoğraflar/videolar ile bunlardan
oluşan içeriklerin Lösev’e Ait Fiziki Alanlar ile Dijital Platformlar’da yayınlanmasına açık rızam ve özgür
irademle izin verdiğimi beyan, taahhüt ve kabul ederim.
İsim-Soyisim
:
___________________
Tarih
:
İmza
: