1
LÖSEV PROJE GÖRSEL ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ
Veri Sorumlusu:
LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (‘‘Lösev’’)
Kızılcaşar Mahallesi 23 Nisan Caddesi 2705 Sokak No:20 İncek Gölbaşı/Ankara
İşlediğimiz Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri ve Toplama
Yöntemleri Nelerdir?
Lösev tarafından yürütülen proje faaliyetlerinde kullanılmak üzere oluşturulan görsel çalışmalar
kapsamında, görsel ve işitsel kayıtlar (fotoğraf ve video kaydı) kategorisine dahil olan kişisel verileriniz
görsel ve işitsel kayıt cihazları ile tarafınızca beyan edilen basılı/dijital belgeler vasıtasıyla toplanarak
iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi ve
organizasyon ve etkinlik yönetimi amaçlarıyla sınırlı olarak, KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrasında
düzenleme altına alınan ‘‘Açık Rıza’’ hukuki sebebi uyarınca işlenecek ve toplanan fotoğraflar/videolar ile
Lösev tarafından çeşitli görsel içerikler oluşturulabilecektir.
Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?
Sizlere ait kişisel veriler gerekmesi halinde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için
yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilecektir.
Lösev tarafından, sizlere ait fotoğraflar/videolar ile işbu verilerin kullanılması suretiyle üretilen
içerikler Lösev’e ait Fiziki Alanlarda ve Dijital Platformlar’da aleni olarak yayınlanabilecektir.
‘‘Lösev Proje rsel Çalışmaları Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Açık Rıza Metni’’
kapsamında verdiğiniz açık rızanızı Lösev’e başvurarak aşağıda sayılan yöntemlerle her zaman geri alma
imkanına sahipsiniz.
İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
2
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
Eksik veya yanlış verilerin zeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep
ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın
giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz ‘‘İlgili Kişi Başvuru Formu’’ aracılığıyla;
kvkk@losev.org.tr adresine elektronik posta göndererek,
Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak,
Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Kızılcaşar Mahallesi 23 Nisan Caddesi 2705 Sokak No:20 İncek
Gölbaşı/Ankara adresine göndererek,
Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@losev.org.tr adresine e-posta
göndererek
Lösev’e iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim,
soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde
uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya yeri adresi,
varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair
bilgilerin bulunması zorunludur.
İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin
açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin
bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise
başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname)
gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı
belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
3
Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün
içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda
belirttiğiniz adrese, elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere tarafınızca seçilen usullerinden biri
ile gönderilir.
4
LÖSEV PROJE GÖRSEL ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN
AÇIK RIZA MET
Veri sorumlusu sıfatıyla LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (‘‘Lösev’’) tarafından, proje
faaliyetlerinde kullanılmak üzere oluşturulan görsel çalışmalar kapsamında tarafıma dair görsel ve işitsel
kayıtlar (fotoğraf ve video kaydı) kategorisine dahil olan kişisel verilerin iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi ve organizasyon ve etkinlik yönetimi amaçlarıyla
sınırlı olarak Lösev tarafından işlenmesine ve Lösev’e ait fiziki alanlar ile dijital platformlarda
yayınlanmasına ilişkin ‘‘Lösev Proje rsel Çalışmaları Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin
Aydınlatma Metni’’ vasıtasıyla bilgilendirildim.
Söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendiğimi; rızamı her zaman ilgili
aydınlatma metninde belirtilen usuller aracılığıyla Lösev’e başvurarak geri çekebileceğim ve rızama ilişkin
hususlarda değişiklik yapabileceğim konusunda bilgilendirildiğimi, bilgilendirmeye konu hususları
anladığımı kabul ederim.
İşbu muvafakatname çerçevesinde, Lösev tarafından yapılan bilgilendirmeye dayanarak, tarafıma ait kişisel
verilerin Lösev tarafından yürütülen görsel çalışmalar kapsamında yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak
işlenmesine ve fotoğraflar/videolar ile bunlardan oluşan içeriklerin Lösev’e Ait Fiziki Alanlar ile Dijital
Platformlar’da yayınlanmasına ık rızam ve özgür irademle izin verdiğimi beyan, taahhüt ve kabul ederim.
İsim-Soyisim
:
___________________
Tarih
:
İmza
: