BAĞIŞÇI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Veri Sorumlusu:
LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Hastane İktisadi İşletmesi
Kızılcaşar Mahallesi 23 Nisan Caddesi 2705 Sokak No:20 İncek Gölbaşı/Ankara
Giriş
LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Hastane İktisadi İşletmesi (“Lösev Hastane
İktisadi İşletmesi”) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda, kişisel verilerinizin lenmesi, saklanması ve aktarılması ile
ilgili siz bağışçılarımızı bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.
Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ad
Soyad
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sosyal Sorumluluk ve Sivil
Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Yetkili Yetkili Kişi, Kurum ve
Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kimlik bilgileriniz, Lösev Hastane İktisadi İşletmesi tarafından; yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri
Kimlik bilgileriniz; sosyal medya hesapları ve şirkete ait yazılımlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Cep Telefonu
Numarası
Elektronik Posta Adresi
İkametgah-Posta
Adresi
Diğer Telefon
Numarası Bilgileri
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin
Yürütülmesi/Denetimi, Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum
Aktivitelerinin Yürütülmesi, Yetkili Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara
Bilgi Verilmesi
İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
İletişim bilgileriniz, Lösev Hastane İktisadi İşletmesi tarafından; yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri
İletişim bilgileriniz; sosyal medya hesapları ve şirkete ait yazılımlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?
Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya
diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.
Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür
verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.
Sağlık Bilgileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin
Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin
Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
Sağlık Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Sağlık bilgileriniz, Lösev Hastane İktisadi İşletmesi tarafından; yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’ncı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;
İlgilinin açık rızası
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Sağlık Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri
Sağlık bilgileriniz; şirkete ait yazılımlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?
Kişisel verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi kapsamında yetkili kişi, kurum ve
kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlar’ına aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?
Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.
Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?
Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse,
söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir
süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla
belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.
İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini
talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme ve
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın
giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.
İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;
Islak imzalı şekilde ve kimlik fotokopisi ile Kızılcaşar Mahallesi 23 Nisan Caddesi 2705 Sokak
No:20 İncek Gölbaşı/Ankara adresine göndererek,
Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Lösev Hastane İktisadi İşletmesi’ne bizzat başvurarak,
Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya venli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya
dilerse “İlgili Kişi Başvuru Formu” doldurmak suretiyle losev@losev.org.tr adresine e-posta
göndererek,
Lösev Hastane İktisadi İşletmesi’ne iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda
isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı
olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya yeri adresi, varsa bildirime
esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin
bulunması zorunludur.
İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin
açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya
ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor
ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi
(vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini ermesi ve başvuruya
kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren
en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret
sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer
mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.