LOSEV
STAJYER KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Veri Sorumlusu:
LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı
Turgutlu Sokak No:30 Gaziosmanpaşa/Ankara
LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (“Lösev Vakfı”) olarak; kişisel verilerinizi 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda, kişisel verilerinizin
işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz stajyerlerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma
metnini hazırladık.
Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ad
Soyad
Nüfus Cüzdanı - Kimlik
Fotokopisi
Fotoğraf
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği
Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan
Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar
Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin
Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin
Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve
Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin
Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim
Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği
Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin
Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın
Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin
Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv
Faaliyetlerinin Yürütülmesi, zleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep
/ Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin
Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi
Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi
Verilmesi
Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kimlik bilgileriniz, Lösev Vakfı tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi
doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri
Kimlik bilgileriniz; basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
İSG Katılım Bilgileri
Yurt Bilgileri
SGK İşe Giriş Bildirgesi
Staja İlişkin Bilgi ve
Belgeler
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği
Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan
Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar
Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin
Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin
Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve
Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin
Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim
Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği
Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin
Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın
Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin
Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv
Faaliyetlerinin Yürütülmesi, zleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep
/ Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin
Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi
Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi
Verilmesi
Özlük Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Özlük bilgileriniz, Lösev Vak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi
doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Özlük Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri
Özlük bilgileriniz; basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?
Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya
diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.
Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür
verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.
Sağlık Bilgileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar
İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin
Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan
Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme
Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği
Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin
Yürütülmesi ve Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum ve
Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.
Sağlık Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Sağlık bilgileriniz, Lösev Vakfı tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi
doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’ncı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;
İlgilinin açık rızası,
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu
hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile
finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan
kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın
işlenebilmesi,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Sağlık Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri
Sağlık bilgileriniz; basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar
için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin
Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Ceza mahkumiyeti ve venlik tedbirleri, Lösev Vak tarafından; yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’cı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;
İlgilinin açık rızası
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Toplanma Yöntemleri
Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri; tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla
toplanmaktadır.
Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?
Yasal zenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili
kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
amaçlarıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na
aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?
Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.
Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?
Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse,
söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir
süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen
makul sürelerce saklanmaktadır.
İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep
ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın
giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.
İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;
Islak imzalı şekilde ve kimlik fotokopisi ile Turgutlu Sokak, Büyükesat Mahallesi, No:30
Gaziosmanpaşa/Ankara adresine göndererek,
Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Lösev Vakfı’na bizzat başvurarak,
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve venli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak
suretiyle kvkk@losev.org.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya
dilerse “İlgili Kişi Başvuru Formu” doldurmak suretiyle kvkk@losev.org.tr adresine e-posta
göndererek,
Lösev Vakfı’na iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim,
soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması
halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya yeri adresi, varsa bildirime esas
elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması
zorunludur.
İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin
açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya
ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor
ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi
(vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini ermesi ve başvuruya
kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en
geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret
sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere er
mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.